IDIOMA:

La nostra política de privacitat. 

 

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que es pugui produir en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o xarxes socials en què puguem tenir presència (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, podeu consultar informació i, en alguns casos, omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc. i, per tant, proporcionar informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per ANEXIAM, S.L., amb domicili social a Santa Eugènia, 92, 1r 3a, 17005 Girona, CIF B55284632 i correu electrònic: info@anexiam.com.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a ANEXIAM, S.L. i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podreu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: info@anexiam.com.

Quines Dades Personals es recullen i quina és la seva finalitat?

Detallem les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Localització i contacte

Dades: Nom, e-mail

Finalitat: Contestar la vostra pregunta

Destinataris: La nostra empresa

Treballa amb nosaltres

Dades: Nom, e-mail, adreça, telèfon, experiència professional

Finalitat: Contactar amb vosaltres per a comunicacions amb fins professionals

Destinataris: La nostra empresa

Sol·licitud de pressupost

Dades: Nom, e-mail, telèfon

Finalitat: Contactar amb vosaltres per presentar-vos la nostra oferta econòmica

Destinataris: La nostra empresa

El vostre consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

L’EMPRESA utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.

1.- En compliment d'una relació contractual.

2.- Quan ens doneu el vostre consentiment.

3.- Per interès legítim d'ANEXIAM, S.L. per mostrar-vos serveis, productes i iniciatives que us puguin interessar.

4.- Compliment d'obligacions imposades per la Llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a l'adreça següent: info@anexiam.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web.

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o a les xarxes socials, així com per recopilar dades per fer un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, l’atorguen els pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

ANEXIAM, S.L. adverteix a l'usuari que, tret de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

ANEXIAM, S.L. conserva les vostres Dades Personals mentre sigui necessari per a la finalitat per la qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política, es detalla al document pertinent.

A qui comunicarem les vostres dades?

ANEXIAM, S.L. només cedirà les vostres dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i els continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

ANEXIAM, S.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i, per això, s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya; així mateix, es compromet a portar a disposició de l'empresa qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades personals?

Accés: Podreu consultar les dades personals gestionades per ANEXIAM, S.L.

Rectificació: Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes.

Supressió: Podreu sol·licitar l'eliminació de les vostres dades personals.

Oposició: Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals.

Limitació del tractament: Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades en els casos següents:

– Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les vostres dades.

– Quan ANEXIAM, S.L. no necessiti tractar les vostres dades, però vosaltres les necessiteu per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat: Podreu rebre en format electrònic les dades que ens hàgiu facilitat en format electrònic

Canal d'atenció: info@anexiam.com

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d'acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça info@anexiam.com.

Això no obstant, podreu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercir els vostres drets, acompanyeu la vostra sol·licitud d'una còpia del vostre DNI o document acreditatiu de la vostra identitat.

L'exercici dels vostres drets és gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control d'ANEXIAM, S.L. i, per tant, la informació que hi publiqueu serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris i, per tant, a continuació, es detallen unes premisses que cal tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa ANEXIAM, S.L.

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document quant a la recollida, el tractament i la cessió de dades.

L'usuari s'ha de comprometre a:

No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge; ell és el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

No enregistrar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

ANEXIAM, S.L. no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat a cap xarxa social.

ANEXIAM, S.L. es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. També pot bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/les usuàries

Reviseu i llegiu les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-vos.

Apreneu les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.

No publiqueu informació excessiva sobre la vostra vida personal i familiar.

Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics al vostre perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.

No oferiu dades de tercers sense el consentiment previ d'aquests.

Les xarxes socials gestionades per ANEXIAM, S.L. són:

https://www.linkedin.com/company/anexiam/